DEMOKRATİKLEŞME PAKETİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ!
10/1/2013
Demokratikleşme paketi içerisinde bulunan ve kamuoyu ile paylaşılan özellikle bazı maddeler kabul edilemez ve uygulanamaz. Ülkemizin üniter yapısını ve dilini hedef alan bazı düzenlemeleri şiddetle kınıyoruz.

 

 

 

 

 

Demokratikleşme Paketi adı altında açıklanan ülkenin bütünlüğünü sıkıntıya sokacak hususlar Türk Milletinin içine sindiremeyeceği, kabul edemeyeceği bir durumdur. Andımızın okullarımızda kaldırılması, özel okullarda anadilde eğitim hakkının tanınması, alfabemize x,w,q gibi harflerin sokulmaya çalışılması, ileriki aşamalarda diğer açıklanması muhtemel paketlerle gelecek 1-2 nesilde tamamen yabancılaşma, ayrışma ve bölünmeye götürecek durumlardır.

TZYMB olarak bunu tamamen KINIYORUZ.


Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün şu sözünü hatırlatıyor ve her zaman takipçisi olacağımızı dile getiriyoruz; 
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!
—Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

Fehmi KİRAZ
Genel Başkan
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği
Sakarya Cad. 30/2 Kızılay/ANKARA
Tel: (+90) 312 4335981

İlgisi olabilecek diğer başlıklar
KUDÜS'ÜN BAŞKENT İLANINI ŞİDDETLE KINIYORUZ
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.