GAYRİMENKUL SATIŞI
12/31/2010
VAKFIMIZ Mülkiyetindeki İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazım Dirik Mahallesi 166. Sokak 2/5 ve 2/6 adreslerindeki iki adet daire 14.01.2011 Tarihinden Saat:14:00’de, GAYRİMENKULLERİN Bulunduğu Adresteki 3 Numaralı Dairede Yapılacak İhale ile satılacaktır. SATIŞ İhale Şartnamesi yazının devamındadır.. İRTİBAT 0555.231.19.24
TÜRK ZİRAAT MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ VAKFI MÜLKİYETİNDEKİ
İZMİR İLİ BORNOVA İLÇESİ KAZIM DİRİK MAHALLESİ 166.SOKAK
YASEMİN APARTMANINDAKİ 2/5 VE 2/6 NUMARALI İKİ DAİRESİNİN
AÇIK ARTIRMA YOLU İLE SATIŞINA AİT İHALE ŞARTNAMESİ
 
KAPALI ZARF USULU TEKLİF ALMA, MÜTEAKİBEN AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ İLE SATIŞA KONU GAYRİMENKULLER VE BULUNDUĞU YER:
Madde 1-     İhalenin konusu; Bornova Kazım Dirik Mah. 166. Sokak Yasemin Apartmanındaki Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfına ait 2/5 ve 2/6 numaralı 2 dairenin satışıdır. İki gayrimenkul ayrı ayrı ihale edilecektir. Talipliler tekbir gayrimenkul’ e de teklif verebilecektir.
 
İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT:
Madde 2-    Satış konusu gayrimenkuller için ihale;  Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği İzmir Şubesi, Kazım Dirik Mahallesi, 166.Sokak Numara 2/3 Bornova – İZMİR adresinde, 14.01.2011 tarihinde, saat 14:00 de yapılacaktır.
 
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
Madde 3-     İhaleye katılabilme için gerçek veya tüzel kişilerin
1.    Gayrimenkullerden birisine veya ikisine talip olunması halinde her gayrimenkul için fiyat teklifini yazacağı, imzalayacağı (şirketler için kaşelenecek) teklif mektubunu,
2.    Onaylı nüfus cüzdanı sureti veya nüfus cüzdanının fotokopisini (Onaylı olmayan fotokopi verilmesi
halin’de nüfus cüzdanının aslı İhale Komisyonuna ibraz edilecektir.),
3.   Başkası adına vekil olarak satışa katılınması halinde, noterden onaylı vekâletname örneğini,
4.  Bir kurum veya kuruluş adına katılacakların yetki belgesi ve imza sirkülerini,
5.    Tebligat yapılacak adresin, imzaladığı bu şartnamede belirttiği adresten farklı olması
durumun’da, tebligat adresini gösterir belgeyi,
6.  Gayrimenkullerden;
       2/5 nolu daire için muhammen bedelinin %3 ‘ ne tekabül eden 2.500,00 (ikibinbeşyüz TürkLirası) tutarındaki, TL’ nin
       2/6 nolu daire için muhammen bedelinin %3 ‘ ne tekabül eden 3.300,00 (üçbinüçyüz TürkLirası) tutarındaki, TL’ nin Teminat olarak yatırıldığına dair belgeyi
7.   Her sayfası imzalanmış bu şartnameye ek olarak kapalı zarf içerisinde 14.01.2011 tarihinde saat 13.45 ‘e kadar açık artırmanın yapılacağı adreste ihale komisyonuna teslim etmesi şarttır.
 
İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:
Madde 4-     Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ile birinci derece yakınları doğrudan veya dolaylı olarak bu ihaleye katılamazlar.
 
SATIŞA ESAS BEDEL:
Madde 5- Gayrimenkullerin satışa esas en düşük bedeli; 5 numaralı daire için 85.000 TL. (Seksenbeşbin TürkLirası), 6 numaralı daire için 110.000 TL ( Yüzonbin TürkLirası) dır.
 
TEMİNAT TUTARI İLE YATIRILACAĞI YER VE SAATİ:
Madde 6-    Gayrimenkullerden 2/5 numaralı daire için teminat tutarı 2.500 (ikibinbeşyüz TürkLirası) TL, 2/6 numaralı daire için 3.300 (üçbinüçyüz TürkLirası) TL. sıdır. İhaleye katılacaklar hangi daire için katılıyorsa ona ait teminatı, her iki daire için katılıyorsa toplam 5.800 (beşbinsekizyüz TürkLirası) TL’ yi teminat olarak yatırmak zorundadır.
           Teminat olarak;
·         Teminatın Sakarya Caddesi No: 30/3 Yenişehir - ANKARA adresindeki Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı Merkezinde Vakıf Muhasebesine 13.01.2011 tarih ve saat 16:00.ya kadar yatırıldığına dair belge veya
·          TC.Ziraat Bankası/ Mithatpaşa Şubesi IBAN/ TR 26 0001 0012 6207 9684 9550 02 no lu hesaba yatırdığına dair dekont veya
·         Bu tutardaki limit içi Banka teminat mektubu veya
·         Teminat tutarının ihale günü saat 13:45’e kadar İhaleye mahallinde takdimi halinde İhale Komisyonunca verilecek alındı makbuzu, kabul edilecektir.
 
TEMİNATIN İADESİ
Madde   7-  Teminatın iade şekli;
1.    İhale üzerinde kalmayan katılımcıların teminatları; teminat belgelerine Satış Komisyonu tarafından "İade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır" şerhi düşülerek imzalandığının anlaşılmasından sonra iade edilir. Vakıf muhasebesine ve banka hesap numarasına yatırılan teminatlar en fazla 3 (üç) iş gününde iade edilir.
2.    İhale üzerinde kalan katılımcının teminat tutarı veya teminat yerine geçen belgeleri, şartname hükümlerine uygun olarak satış bedelinin tamamının ödenmesi anında ilgilinin isteği üzerine borcuna mahsup edilir veya geri verilir.
 
GAYRİMENKULLERİN GÖRÜLMESİ:
Madde 8-    İstekliler, satışı yapılacak gayrimenkulleri mesai saatleri içinde aynı binanın 3 numaralı dairesindeki Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği İzmir Şubesi Yöneticileri ile irtibata geçerek yerinde görebilirler
 
İHALEDE UYULACAK KURALLAR:
Madde 9 -   İhalede aşağıdaki kurallara uyulur:
1.   İhaleye Satış Komisyonu tarafından satışa ilişkin gerekli açıklamalar yapılıp, işlemlerin
      tamamlandığı ve satış düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra başlanır.
2. Satış, görevlendirilen İhale Komisyonu tarafından yürütülür.
3. Satış esnasında artırma için sürülecek en az pey miktarı İhale Komisyonunun belirttiği miktardan az olamaz.
4. Alıcılar pey sürme işlemini sözle ifade edeceklerdir.
5.   İhale tutanağına, ihaleye katılanlar, verdikleri en son fiyat yazılır imzaları alınır.
 
SATIŞIN TAMAMLANMASI:
Madde 10-  Komisyon İhalenin yürütülmesinden sorumlu olup, İhale sonucu oluşan fiyatın, kabulü ve satışın yapılıp yapılmayacağı Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır. Satış, Vakıf Yönetim Kurulunun uygun kararı ile geçerlilik kazanır. Karar alıcıya yazılı tebliğ edilir.
1.    Gayrimenkullerin satışına karar verilen kişi veya kuruluşlar, ihalede oluşan satış bedelinin tamamını, kendisine yapılan tebligatı takip eden 7 iş günü içerisinde Vakfın banka hesabına yatırmak zorundadır.
2.    Satış bedelinin alıcı tarafından Vakıf hesabına yatırılmasını takiben gayrimenkulün tapudan devir işlemi 7 iş günü içerisinde yapılır.
 
GAYRİMENKULUN TESLİMİNE İLİŞKİN ŞARTLAR:
Madde 11-   Gayrimenkulün tesliminde aşağıdaki şartlara uyulur:
       Alıcı satışı yapılan gayrimenkulün, bulunduğu yerdeki mevcut durumu teslim almak zorundadır.
 
SATIŞIN İPTALİ VE SÖZLEŞMENİN FESHİ:
Madde 12-   Alıcı, satıştan sonra satışın bozulmasını isteyemez.
 
VERGİ, RESİM, HARÇ İLE DİĞER MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER, İLAN GİDERİ ÖDENMESİ:
Madde 13-
1.    Satıcı ve alıcı; satış ve devir işlemleri ile ilgili her türlü yasal vergi resim harcın kendilerine düşen miktarı ödemeye yükümlüdür.
2. Gayrimenkulün tapu devri yapıldıktan sonra gayrimenkule ait elektrik, su, doğalgaz, yol, kanal, vb. her türlü sorumluluk alıcıya aittir.
 
İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ:
Madde 14- Satışın tamamlanmasından sonra sözleşme yerine geçen şartname ve düzenlenecek satış kâğıdının uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar, Vakfın bulunduğu Ankara İli mahkemeleri ve icra dairelerinde şartnamedeki hükümler çerçevesinde çözümlenir.
 
DİĞER HUSUSLAR:
Madde 15- Satışa katılanlar bu şartname ve şartname eki hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. Vakfımız 4734 sayılı Kamu İhale kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
Bu şartname sözleşme yerine geçer ve alıcı satış tutanağındaki hükümlerle birlikte bu şartname ve eklerindeki tüm hükümlere uymak zorundadır.
Sözleşme yerine geçen bu şartname ve eklerini okudum, belirtilen tüm şartları aynen kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.
 
 
 
 
 
 
 
ALICI
Adı ve Soyadı               :
Tebligat Adresi İmzası  :
İlgisi olabilecek diğer başlıklar
ŞEKER FABRİKALARI SATIŞI İLE İLGİLİ BASIN BİLDİRİSİ
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.