DÜNYA GIDA GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ 16 Ekim 2010
16.10.2010
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO),kuruluş tarihi olan 16 Ekim'i,1979 yılında Dünya Gıda Günü olarak kabul etmiştir. Her yıl 16 Ekim tüm dünyada gıda günü olarak kutlanmaktadır Amaç, her gün yaklaşık bir milyar kişinin açlık çektiği, 2 milyar kişinin günde 1 dolardan daha az para ile geçinmek zorunda olduğu ve her 3 saniyede bir kişinin açlıktan öldüğü dünyamızda uluslararası kamu oyunun dikkatlerini açlık, yetersiz beslenme ve gıda güvenliği konularına çekmektir. Türkiye'de 9 Haziran 1947 tarih ve 5063 sayılı kanun gereğince örgüte üye olmuştur. Ülkemizde de 16 Ekim gıda günü olarak kutlanmaktadır. "Yeterli ve Sağlıklı Gıda En Temel İnsan Hakkıdır. • Fertlerin temel fonksiyonlarını sağlıklı olarak yerine getirebilmesi için yeterli, dengeli ve sağlıklı (güvenilir ) gıda ile beslenmesi gerekmektedir.

       Yaş,cinsiyet,hamilelik,,hastalık,emziklilik ve harcanan efora göre farklı oranlarda alınması gerekli protein, karbonhidrat, yağ, vitamin,mineral ve su ihtiyacı ancak yeterli, sağlıklı(güvenilir), dengeli   gıdalar ile sağlanabilir.

      Dünyamızda bir milyarın üstünde insan açlıkla mücadele etmektedir. Açlıkla mücadelede en önemli unsur yeterli miktarda gıda üretimidir. Üretimin yanında daha da önem arz eden konu ise gıdaların sağlıklı olabilmesi ve insan sağlığı için risk kaynağı oluşturan unsurları içinde taşımamasıdır. Beslenmek için aldığımız gıdalar sindirim sonucunda, bünyemizin bir parçası haline gelmektedir.

Gıda maddeleri üretimi, doğada mevcut hava, su ve topraktan oluşan bir sistem içinde gerçekleştirilmektedir Bu nedenle gıda maddesi ister bitkisel, ister hayvansal kökenli olsun çevrenin doğanın yakın etkisi altında bulunmaktadır.

Doğa ve gıdalar hızlı nüfus artışı, sağlıksız kentleşme, sanayileşme sonucu oluşan atık ve artıkların çevreye bırakılması ve uygulanan işleme teknolojileri sonucu kirlenmektedir. Bu durumdan tüm canlılar etkilendiği gibi gıda maddeleri de katkı, kalıntı ve bulaşan maddelerden etkilenmektedir. Bu etkilenmelerden ortaya çıkan risklerle ilgili çalışmalar yapılmamıştır.

            Yetkililere buradan sormak istiyoruz? İçinde bulunduğumuz yıl içerisinde hububatta hasat döneminden önce meydana gelen yağışlardan dolayı oluşabilecek toksin maddeleri araştırılmış mıdır? TMO tarafından ambarlarda uzun süre bekletildikten sonra tüketiciye sunulan fındıklarda aflatoksin düzeyi incelenmiş midir? Su kirliliğinin hat safhaya ulaştığı akarsu ve denizlerle ilgili araştırma yapılarak tehlikeli bulunan yerlerde su ürünleri üretim ve avcılığı yasaklanmış mıdır?

Ülkemiz insanı öngörüsüz politikalardan dolayı et yiyemez hale gelmiştir. Hayvancılık konusundaki politika ithalat dışına çıkarılamamış, hala altyapı ve hayvan üretim hamlesi ile ilgili tedbirlere ve politikalara başlanılmamıştır.

 Domates tarladan 50 Kuruşa çıkıp tüketicinin sofrasına 3,5-4 TL’ye gelmektedir. Soğanı, patatesi keza yine aynıdır. 2007 yılında ülkemizde domates güvesi görülmesine rağmen önlem alınmaması ve içinde bulunduğumuz yıl için domates arzındaki daralmanın bahanesinin olmadığı bir gerçektir.

           Türkiye de 30 yıldır gıda günü kutlamaları kendin çal kendin oyna politikası ile kutlanmaktadır. Hala kişilerin yeterli besine ulaşabilmesini sağlayacak tedbir ve politikalar oluşturulmamıştır. Bölgeler ve sınıflar arası gıda dağılımını gösterecek kapsamlı veri çalışmaları yapılmamıştır.

            Ülkemiz de 2 milyon kişi açlık sınırının altında, içinde bulunduğumuz yılda nüfusumuzun %53 ü gıdasından tasarrufa giderek 40 milyon insan yetersiz beslenmektedir. Çocuk ölümlerinde ciddi bir düşüş gözlense de oran hala yüksek. 5 yaş altı çocukların yüzde 30 unda görülen ishal yaygın bir hastalık. Belli besinlerin yokluğundan kaynaklanan hastalıklar beş yaş altı, okul öncesi dönemdeki ve doğum çağındaki kadınlarda sorunlar devam etmektedir.

             Bütün bu sıkıntılar dünyamızda ve ülkemizde devam ederken uluslararası finans kuruluşlarını yönlendirenler günlüğü 2000 Euro’luk lüks saltanatlarını sürdürebilmektedir. Uluslar arası finans kuruluşlarına haftada bir milyar dolar ödeme yapan ülkemiz insanı yukarıdaki acı tabloyu hiçte hak etmemektedir.

             Tarım sektörü ve gıda sanayi, tüm ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de stratejik öneme sahip bir sektördür. “Tarladan sofraya gıda güvenliği’’ kavramı çerçevesinde, konu üretici ve sanayici, gerekse tüketiciler açısından büyük önem taşımaktadır. Ulusal bağımsızlığımız ancak; tarım sektörümüzün bütün unsurlarıyla sürdürülebilirliğinin sağlanması, biyoçeşitliliğimiz dahil, doğal ve insan gücü kaynaklarımızın ülkemiz menfaati doğrultusunda kullanılarak gıda güvenliğinin teminat altına alınması ile mümkündür.

             Ülkemiz tarımsal ve gıda politikalarının dış dayatmaların yönlendirmelerine bağlı olarak değil milletimizin ihtiyacına ve stratejik planlamalarımıza bağlı olarak planlanması ve uygulanması kaçınılmazdır.

            Tarım Sektörü; alt yapı sorunları, girdi maliyetlerinin yüksekliği ve tarıma verilen sübvansiyonların düşüklüğü nedenleriyle üretim maliyetlerinin yüksek olması sonucunda AB ile rekabet edebilecek seviyede değildir.  Bu koşullarda tarımsal ürünlerin AB ile serbest dolaşım kapsamı dahiline alınması, Türk tarımının geri dönülmez ölçüde tahribine yol açmaktadır.  Sürdürülmekte olan AB ve DTÖ süreci, tarım ve gıda sektörünün orta uzun dönemdeki yapısı üzerinde temel belirleyici bir rol oynayacaktır. DTÖ sürecinde gelişmiş ülkelerce önerilen “liberalizasyon” süreci, eşit olmayanlar arasında adaletsiz bir rekabet ortamını hedeflemektedir. AB ise genişleme süreçlerine fon sağlamamakta, tarıma ve serbest dolaşıma kalıcı ayrıcalıklar getirerek, Türkiye’yi kendi aşkın üretim kapasitesi için “pazar” haline getirmeye çalışmaktadır. Bu sonucun önüne geçebilmek için, gelişmiş ülkelerce yıllardır uygulandığı üzere, ülkemizde de altyapı sorunlarının çözümü ile üretim maliyetlerinin düşürülmesi için tarım sektörüne kaynak transferi zorunludur.

            Gıda sanayimiz, çok sayıda küçük işletmenin var olması, tarımsal üretici veya işleyici örgütleri, tüketici örgütleri gibi sivil örgütlenme yetersizliği, kayıt dışılık nedeniyle izlenebilirliğin sağlanamaması, denetim mekanizmasının yetersizliği, yetki kargaşası ve nitelikli eleman eksikliği gibi birçok sıkıntı ile karşı karşıyadır. Gıda güvenliği açısından zaten yetersiz olan 5179 sayılı yasa Belediyeler Kanunu, il özel idareleri kanunları ile kadük hale getirilmiş, yetki ve uygulamada farklılıklar yaratmıştır. Mesleki ve bireysel beklentiler aşılarak, ülkemiz gerçeklerine uygun ve gıda sanayimizin sorunlarını çözme odaklı, halkımızın nitelikli gıdaya yeterli ve uygun fiyat üzerinden erişmesini sağlayıcı düzenlemeler yapılmalı, Belediyeler ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında yaratılan yetki kargaşası çözülmeli ve yetkiler tek elde toplanmalıdır.

            Gıda denetiminde yetkili Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na, sorumluluğunu yürütebilecek düzeyde eleman alınmalı, denetim ve kontrole yönelik altyapı eksiklikleri giderilmelidir. Tüketici, gıda konusunda doğru bilgilendirilmeli, Bakanlığın alt çalışma gruplarında tüketici, üretici, sanayici, meslek örgütü oda ve derneklerini temsil eden sivil toplum örgütleri de yer almalıdır.

            Kayıt dışılık tüm yetkili kurumların işbirliği ile engellenmeli, gıda işletmelerinin tümü kayıt altına alınmalı, gıda denetimlerinde “Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenilirliği” ilkesi hayata geçirilmelidir. 

    Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
 

                                                                                              Fehmi KİRAZ

                                                                                              Genel Başkan

                                                                        Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği
 
 
 
 
İlgisi olabilecek diğer başlıklar
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutluyoruz!... Türk-İslam Dünyasının Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramını kutlarız GELENEKSEL CUMARTESİ SOHBETLERİ- TÜRK DÜNYASI ÜZERİNE GEZİ NOTLARI 16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ Dünya Çiftçiler Günü'nde tarım sektörüne destek çağrısı DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ 21 Mayıs Dünya Süt Günü Kutlu Olsun DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ DÜNYA SÜT GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ Anadolu’da kopan bir fırtına bütün bir dünyayı etkisi altına alır "TÜRK DÜNYASI ÜZERİNE GEZİ NOTLARI" DÜNYA GAZETESİ DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü Kutluyoruz. TÜRK DÜNYASI TARIM ve HAYVANCILIĞINA BİR BAKIŞ DÜNYA GIDA GÜNÜ 16 EKİM 2017 BASIN BİLDİRİSİ YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ OĞUZHAN FAKILI DÜNYA EVİNE GİRDİ VETERİNER HİZMETLERİ, GIDA VE YEM KANUN TASARISI TASLAĞI HK. TZYMB GÖRÜŞÜ... CUMARTESİ SOHBETİ: GIDA KATKI MADDELERİ.. GIDA DENETİMİNDE YETKİ KARGAŞASI 16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU TASARISI TASLAĞI HAKKINDA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ZİYARET EDİLDİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Eğitim ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı DÜNYA GIDA GÜNÜ 16 EKİM 2017 BASIN BİLDİRİSİ HELAL GIDA BASIN BİLDİRİSİ 12.12.2017 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU "ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI" GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İŞİDİR BASIN BİLDİRİSİ 24.01.2018 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutluyoruz!... ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN… BABALAR GÜNÜNÜ KUTLARIZ… CUMARTESİ SOHBETİ: TARIMSAL ARAŞTIRMALARIN DÜNÜ BUGÜNÜ… AŞURE GÜNÜ HEP BİR ARADAYDIK… 16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ Birliğimizin ve Ordu Üniversitesi'nin acı günü Dünya Çiftçiler Günü'nde tarım sektörüne destek çağrısı DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ 21 Mayıs Dünya Süt Günü Kutlu Olsun 16 Ekim Gıda Günü DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ DÜNYA SÜT GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü Kutluyoruz. DÜNYA GIDA GÜNÜ 16 EKİM 2017 BASIN BİLDİRİSİ BU CUMARTESİ SOHBET KONUMUZ: BASINÇLI SULAMA SİTEMLERİ VE SU SORUNU… ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 162. YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ TOHUMCULUKLA İLGİLİ TZYMB BASIN BİLDİRİSİ TZYMB BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ FINDIK BASIN BİLDİRİSİ PAMUK BASIN BİLDİRİSİ MAZOT BASIN BİLDİRİSİ DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ 4 Haziran 2009 BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ HAVZA BAZLI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ BASIN BİLDİRİSİ DÜNYA SÜT GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ ET İTHALATI BASIN BİLDİRİSİ 4’LÜ PAKET BASIN BİLDİRİSİ BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ (18 Şubat 2011) NİŞASTA BAZLI ŞEKER BASIN BİLDİRİSİ (18 Şubat 2011) ZİRAİ MÜCADELE İLAÇ BAYİLİĞİ BASIN BİLDİRİSİ 26 MART 2011 BASIN BİLDİRİSİ ŞEKER FABRİKALARI SATIŞI İLE İLGİLİ BASIN BİLDİRİSİ BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ 07 MAYIS 2012 YAŞ ÇAY BASIN BİLDİRİSİ 25 MAYIS 2012 ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN YETKİLERİ PAYLAŞTIRILMAYA DEVAM EDİLİYOR BASIN BİLDİRİSİ 21 OCAK 2013 HAYVANCILIK BASIN BİLDİRİSİ TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ Hayvancılık ve Halk Sağlığı Nereye Gidiyor? BASIN BİLDİRİSİ 26 Şubat 2013 GDO'LU PİRİNÇ BASIN BİLDİRİSİ 09 NİSAN 2013 TARIMA KATKI YAPAN BASIN MENSUPLARINA PLAKET AYÇİÇEĞİ FİYATLARI BASIN BİLDİRİSİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN HAKLARI BASIN BİLDİRİSİ TARIMDA MİRAS KANUNU TASARISI BASIN BİLDİRİSİ TARIMSAL SULAMA ELEKTRİK BORÇLARINI ÖDEMEYENLERE DESTEKLEME ÖDENMESİ BASIN BİLDİRİSİ 10 MART 2014 TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ ZEYTİN BASIN BİLDİRİSİ 13 Kasım 2014 KESTANE AĞACI KIYIMI BASIN BİLDİRİSİ 20 Aralık 2014 BASIN BİLDİRİSİ (05/09/2015) TARIM BAKANLIĞINI KİM YÖNETİYOR? TARIM ÖĞRETİMİNİN 170. YILI BASIN BİLDİRİSİ KIRMIZI ET BASIN BİLDİRİSİ 31 MAYIS 2016 DÜNYA GIDA GÜNÜ 16 EKİM 2017 BASIN BİLDİRİSİ 24 KASIM 2017 "UCUZ ET" BASIN BİLDİRİSİ HELAL GIDA BASIN BİLDİRİSİ 12.12.2017 DEKLARASYON BASIN BİLDİRİSİ 02.01.2018 "ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI" GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İŞİDİR BASIN BİLDİRİSİ 24.01.2018 ŞEKER FABRİKALARI İLE İLGİLİ BASIN BİLDİRİSİ 15 ŞUBAT 2018 ZEYTİN ALANLARIMIZI KORUMADA BİR HUKUK ZAFERİ DAHA BASIN BİLDİRİSİ 05.04.2018 ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 162. YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ TOHUMCULUKLA İLGİLİ TZYMB BASIN BİLDİRİSİ TZYMB BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ FINDIK BASIN BİLDİRİSİ PAMUK BASIN BİLDİRİSİ MAZOT BASIN BİLDİRİSİ DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ 4 Haziran 2009 BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ HAVZA BAZLI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ BASIN BİLDİRİSİ DÜNYA SÜT GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ ET İTHALATI BASIN BİLDİRİSİ 4’LÜ PAKET BASIN BİLDİRİSİ BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ (18 Şubat 2011) NİŞASTA BAZLI ŞEKER BASIN BİLDİRİSİ (18 Şubat 2011) ZİRAİ MÜCADELE İLAÇ BAYİLİĞİ BASIN BİLDİRİSİ 26 MART 2011 BASIN BİLDİRİSİ ŞEKER FABRİKALARI SATIŞI İLE İLGİLİ BASIN BİLDİRİSİ BUĞDAY BASIN BİLDİRİSİ 07 MAYIS 2012 YAŞ ÇAY BASIN BİLDİRİSİ 25 MAYIS 2012 ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN YETKİLERİ PAYLAŞTIRILMAYA DEVAM EDİLİYOR BASIN BİLDİRİSİ 21 OCAK 2013 HAYVANCILIK BASIN BİLDİRİSİ TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ Hayvancılık ve Halk Sağlığı Nereye Gidiyor? BASIN BİLDİRİSİ 26 Şubat 2013 GDO'LU PİRİNÇ BASIN BİLDİRİSİ 09 NİSAN 2013 AYÇİÇEĞİ FİYATLARI BASIN BİLDİRİSİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN HAKLARI BASIN BİLDİRİSİ TARIMDA MİRAS KANUNU TASARISI BASIN BİLDİRİSİ TARIMSAL SULAMA ELEKTRİK BORÇLARINI ÖDEMEYENLERE DESTEKLEME ÖDENMESİ BASIN BİLDİRİSİ 10 MART 2014 TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ ZEYTİN BASIN BİLDİRİSİ 13 Kasım 2014 KESTANE AĞACI KIYIMI BASIN BİLDİRİSİ 20 Aralık 2014 BASIN BİLDİRİSİ (05/09/2015) TARIM BAKANLIĞINI KİM YÖNETİYOR? TARIM ÖĞRETİMİNİN 170. YILI BASIN BİLDİRİSİ KIRMIZI ET BASIN BİLDİRİSİ 31 MAYIS 2016 DÜNYA GIDA GÜNÜ 16 EKİM 2017 BASIN BİLDİRİSİ 24 KASIM 2017 "UCUZ ET" BASIN BİLDİRİSİ HELAL GIDA BASIN BİLDİRİSİ 12.12.2017 DEKLARASYON BASIN BİLDİRİSİ 02.01.2018 "ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI" GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İŞİDİR BASIN BİLDİRİSİ 24.01.2018 ŞEKER FABRİKALARI İLE İLGİLİ BASIN BİLDİRİSİ 15 ŞUBAT 2018 ZEYTİN ALANLARIMIZI KORUMADA BİR HUKUK ZAFERİ DAHA BASIN BİLDİRİSİ 05.04.2018 16 Ekim Gıda Günü Veteriner Hekime Saldırıyı Kınıyoruz Geleneksel Cumartesi Sohbetleri: 1980 Darbesi ve 12 Eylül 2010 Referandum Sonuçları


Bu Habere Ait Yorumlar
Henüz yorum kaydedilmemiş..
LÜTFEN YORUMUNUZU YAZINIZ
Konu
Adınız Soyadınız
E Posta Adresiniz
Yorumunuz
8 * 6 = ?
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.
SÜRELİ YAYINLAR