Zirai Mücadele ve Zirai karantina Yönetmelik taslaklarında yer alan Reçete Yazma hakkında
9/16/2008 9:57:09 AM

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA

(Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne)

ANKARA

 

 

İLGİ: 19.08.2008 tarih ve B.12.0.KKG.0.20.02.00.9413-030753 sayılı yazınız.

 

6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai karantina Kanununa dayanılarak yeni bir yönetmelik taslak çalışmaları yapılmaktadır.

 Yönetmelik ana hatlarıyla , reçetelerin kimler tarafından yazılacağını, nasıl yazılacağını ve sorumlulukları belirlemiştir ama müeyyidelere yer vermemiştir.

Taslağın 6.Maddesinde resmi ve özel kuruluşlar ile Zirai Mücadele konularında danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda zirai mücadele konularında en az 3 yıl çalışmış Bakanlık tarafından eğitim verilerek yeterli bulunmuş Ziraat Mühendisleri, Ziraat Teknisyenleri ve Teknikerlerinin reçete yazabileceği belirtilmiş olup, Bakanlığın vereceği eğitimin mahiyeti belirtilmemiştir. Ayrıca 3 yıl çalışmış olma şartı, takdir edilmelidir ki bir çok Ziraat Mühendisini mağdur edecektir. Ziraat Mühendisliği diplomasını almış bir Ziraat Mühendisinin reçete yazabilmek için başkasının yanında 3 yıl çalışmış olma şartı çalışma barışını etkileyebilir düşüncesindeyiz, şöyle ki hiçbir özel ve tüzel kuruluşun kendine rakip olacak Ziraat Mühendisini 3 yılı tamamlayacak şekilde düzgün bir şekilde çalıştırması güç olacağı gibi, reçete yazabilmek için bir Ziraat Mühendisini ileride rakibi olacak bir kuruluşta çalışmaya zorlamak çalışma hakkına aykırıdır düşüncesindeyiz. Öte taraftan Ziraat Mühendsileri dışında Ziraat Teknisyen ve Teknikerlerine reçete yazma yetkisini vermek Yüksek Ziraat Mühendisliği kanunu ve buna bağlı çıkarılan yönetmeliklere aykırıdır. .

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ziraat Mühendislerine  7472 sayılı kanunla verilen yetkileri; hazırladığı yönetmeliklerle kısıtlamaktadır.  Ziraat Mühendislerinin yetkileri 7472 sayılı kanunun 2.maddesinde belirtilmiştir. Anayasamızın 124.maddesinde Yönetmeliklerin, kanun ve tüzüklere aykırı olamayacağını düzenlemiştir. Düzenleme bu haliyle Anayasanın bu maddesine aykırıdır.

Zirai Karantina Müdürlüklerinde görevli Mühendisler (inspektörler ve Fumigasyon operatörlerü)  reçete yazabilmelidir. Bir anlamda yaptıkları görev gereği halen uygulayıcı konumundadırlar. Zaten Zirai karantina Müdürlüklerinde görevi Ziraat Mühendisleri (İnspektör) , Zirai karantina İnspektör Yönetmeliğinin 10. maddesin de, görev yetki ve sorumlulukları belirtilmiş olup, bu maddelere göre de  zaten yetkilidirler. Gerek fumigasyon gerekse de mekanik temizleme yaptırma yetkileri vardır. Bu konu  yönetmelik taslağına da eklenmelidir.

Tarım ve Köyişleri bakanlığı, Köylerde istihdam etmek üzere Sözleşmeli Mühendis (4/B) istihdamı yapmıştır. Ancak köylerde ikamet ettirilen bu personel reçete yazma yetkisi de verilmelidir. 

 

Örneğin , doktorlar , nerede görev yaparsa yapsın ilaç yazabilmektedir. Ancak belli başlı ilaçları ancak uzmanlığı olan doktorlar yazabilmektedir. Buradan hareketle , kalıntı

süresi uzun olan ilaçların yazımı belli uzmanlık alanına verilebilir.Yada zehirlilik derecesi yüksek olan ilaçların yada fumigant ilaçların  yazımı belli şartlara bağlanabilir.

            Bilindiği üzere hem Doktorlar hem de Veteriner Hekimler yazdıkları ilaçları etken maddeye göre değil  Ticari isme göre yazmaktalar ve başarılıda olmaktadırlar. Bitkisel üretimde de ticari isimle reçetelerin yazılması, , Mühendislerin kendi bilgi ve becerisini sürekli yenilemesini de sağlayacaktır. Etken madde yazım yerine ticari isim yazılmalıdır.

Yetkisiz kişilerin reçete yazmasına karşı ve reçetesiz ilaç satanlara uygulanacak müeyyide belirtilmemiştir. Bu konu, yönetmeliğin uygulanabilirliği açısından son derece önemlidir.

İlaç bayileri , sattıkları ilaçların reçetesini de iki yıl muhafaza etmelidir. Böylece bayilerin ilaç giriş-çıkışlarıyla uyumlu reçeteli ilaç satışları da denetlenmiş olacaktır. Yönetmelikte böyle bir düzenlemeye yer verilmelidir.

Reçete yazacaklara sorumluluk verilmiş ancak hakları yazılmamıştır. Sorumluluğun yalnızca reçete yazana verilmesi doğru değildir. Çünkü, doğru ilaç yazımı kadar, yazılan ilacın doğru zaman ve dozajda uygulanması da önemlidir. Reçete yazacak kesim içerisinde taslakta  gerçek kişiler yanında , kuruluşlara da bu yetkinin verildiği görülmekte olup, resmi kurumda görevli personelin yazacağı reçete karşılığında alacağı herhangi bir ücret görülmemektedir. Oysaki  bu ücretlerin mutlaka bir standardı olmalıdır. Reçete de bulunması gerekli hususlar da zararlı organizmanın adı da yazılması gerekmekte olup, bu husus muayeneyi zorunlu hale getirmektedir.

Taslağın 15.Maddesinde reçetesiz ilaç satan ilaç bayilerinin yükümlülükleri belirtilmemiştir. Reçetesiz ilaç satan bayilere uygulanacak müeyyideler açıkça belirtilmelidir.

En önemli eksiklik de bir defa reçete yazma yetkisi almış olanların , kazanılmış haklarını saklı tutan düzenleme yer almamaktadır.Çalıştıkları yer/birim değişikliği halinde yetkileri kaybolabilecektir.

 

Bilgilerinize arz ederiz.

 

  

 

H.Hüseyin BAYRAM                                             Fehmi KİRAZ

               Gen.Başk.Yard.                                                    Genel Başkan
İlgisi olabilecek diğer başlıklar
Haksız Zirai Mücadele İlaç Bayiliği Sınavı için Ziraat Mühendislerinin tüm kesimleri TEK SES oluyor.Bölüm Başkanları'ndan Açıklamalar Geliyor..
Zirai Öğrenimin 163 üncü Yıldönümü Basın Bildirisi
Zirai öğrenimin 164. Yılı törenlerle kutlanıyor.
ZİRAİ MÜCADELE İLAÇ BAYİİLİĞİ
EROZYONLA MÜCADELE
Haksız Zirai Mücadele İlaç Bayiliği Sınavı için Ziraat Mühendislerinin tüm kesimleri TEK SES oluyor.Bölüm Başkanları'ndan Açıklamalar Geliyor..
Haksız Zirai Mücadele İlaç Bayiliği Sınavı için Ziraat Mühendislerinin tüm kesimleri TEK SES oluyor.Bölüm Başkanları'ndan Açıklamalar Geliyor..
Zirai Öğrenimin 163 üncü Yıldönümü Basın Bildirisi
Zirai öğrenimin 164. Yılı törenlerle kutlanıyor.
Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik Hakkında Dava Açıldı
Ziraat Mühendisliği Mesleğine Yönetmelikle Yeni Müdahaleler Yapılmaya Devam Ediliyor
PROF. DR.ÇİFTÇİ; “YÜKSEK ZİRAAT ENSTİTÜSÜ ÜLKEDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ÖĞRETİM ALANINDA YENİ BİR ÇIĞIR AÇMIŞTIR.”
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ELİNDE KALAN 320.000 TON FINDIĞI KUMANYA DAĞITAN BELEDİYELERE SATMALIDIR.
Mayınlı alan yabancılara verilmemeli
PROJE YAZMA EĞİTİMİ
Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik Hakkında Dava Açıldı
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.