ZİRAİ KARANTİNA YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA
9/8/2008 2:07:23 PM

TÜRK ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ

Sakarya Cad. 30/2 Kızılay/ANKARA

 

 

 

SAYI       :                                                                                                    …/08/2008

KONU     : Zirai karantina yönetmelik

                  taslağı

 

 

 

                                   TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA

                                   (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne)

                       

                                                                                                 ANKARA   

 

 

6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai karantina Kanununa istinaden çıkarılan ve 06.07.2003 tarihinden beri yürürlükte olan “Zirai Karantina Yönetmeliği”  yeniden değiştirilmek istenmektedir. Yayımlandığı tarihten beri, 2003 yılında 4 kez, 2004 yılında 3 kez, 2005 yılında 2 kez, 2006 yılında 2 kez, 2007 yılında 1, 2008 yılında 1 kez olmak üzere yürürlükte kaldığı yaklaşık 5 yılda 13 kez  değişiklik yapıldığı tespit edilmiştir.

Bir Ülkenin karantina yönetmeliğinin bu kadar  çok değiştirilmesi  düşündürücüdür.

Tatil günlerini geçirmekte olduğumuz bu günlerde taslak metin aceleye getirilerek  10 günlük süre içerisinde Bakanlık sitesinde görüşlere açılmıştır. Diğer mevzuat taslaklarının yaklaşık bir ay süreyle görüşlere açıldığı düşünüldüğünde, bu aceleciliğin nedeni anlaşılamamıştır.

Ayrıca, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunun değiştirme çalışmalarının yapılmasından vazgeçildiği yorumlarına da neden olmuştur. Kanun değişikliği beklenirken, yapılan yönetmelik değişikliğinin Avrupa Birliği Müzakerelerini kolaylaştırıcı etkisi de sınırlı kalacaktır. Köklü değişikliklerin ancak Kanun değişikliği ile yapılabilineceği bilinmektedir.

Bilindiği gibi, 20.06.2006  tarihinde yapılan değişiklikle  yurda girişinde sakıncalı bulunan ve ithale mani teşkil eden yaklaşık onlarca hastalık ve zararlıyı listeden çıkarıldığı görülmüştür. O dönemde  çok önemli olan Tütün, hıyar gibi  mozaik virüsleri, Alternaria brassicola, Fusarium spp.,  gibi funguslar, Agrobacterium tumafaciens, Erwinia coredeum, Acidovorax avenae, Clavibacter michiganense, Xanthomanas vesicatarium gibi bakteriler yönetmelikten çıkarıldığından tepkilere neden olmuştu.

Gelen tepkileri yatıştırmak içinde “İç karantina” önlemlerinin artırılacağını ifade etmişler, ancak bugüne kadar İç karantina çalışmalarında somut adımlar görülememiştir. 

İç ve dış karantina çalışmaları mütemmim cüz’dür. Birbirini tamamlayan kuralları kapsamalıdır. İç karantina kapsamında sakıncalı bulunan bir zararlı organizma dış karantina kapsamında da sakıncalı olmalıdır. İç karantina  kapsamında imha tedbiri uygulaması düşünülen bir etmene , ithal izni verilmemelidir. 

Yönetmeliğin en somut ve önemli değişiklik teklifleri; mevcut yönetmeliğin 5.maddesindeki “ithali şarta bağlı bitkiler ve maddeler” başlığında yapılmıştır. Bu maddedeki “…Ayrıca, bu bitki ve bitkisel ürünler bu yönetmelikte yer almadığı  halde bitki gelişmesini engelleyecek ve bitki veya bitkisel ürünün Pazar değerini düşürecek seviyede herhangi bir zararlı organizmayı taşıyamaz.”   ifadesi, taslakta çıkarılmış olarak görülmektedir. Anayasamızın   “Tarım ve hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması” başlıklı 45.maddesinde  “ Tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerin sağlanmasını kolaylaştırır.”  İfadesiyle  Devletin  bitkisel üretimin artmasını engelleyecek faaliyetlere izin verilemeyeceğini düzenlemiştir. Ancak Bakanlık  kendi eliyle buna çanak tutmaktadır. Anayasamızla koruma altındaki Üreticilerimizin aleyhine bir düzenleme yapılmaktadır. Yönetmelik taslağı Anayasamızın bu maddesine açıkça aykırıdır. Mevcut yönetmelik hali korunmalıdır.

Bakanlığımız 2003 yılından bugüne kadar 5.maddesi kapsamında ithaline izin verilmeyen ürün miktarlarını açıkladığın da , küçümsenmeyecek oranlarda bitki/bitkisel ürünlerin bu kapsamda ithaline engel olunduğu görülecektir.

Ülkemize  temiz, ve sağlıklı  ürün girişinde önemli bir işleve sahip olan 5.maddedeki bu düzenlemenin iptal edilmesinde nasıl bir Kamu Yararı olabilir? sorusuna cevap bulunamamaktadır? Açıkcası düzenleme de Kamu yararı yoktur. Sadece ithalatla uğraşanların lehine bir uygulamadır. Bakanlığın görevleri arasında sağlıklı, kaliteli ve temiz ürün temininde denetim görevi de yer almaktadır.

Korkarız ki bu düzenleme! Ülkemizi ithal bitki/bitkisel ürün çöplüğüne  dönüştürecektir.

 Geçtiğimiz yıllarda değişik sanayi ürünlerinde de yaşadığımız gibi bitki/bitkisel ürünler de kalitesiz, sağlıksız ürün pazarına dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Ancak önemli fark bu tür ithalatların meydana getireceği sonuçların toplumsal sonuçları olacağıdır.

Yapılmak istenen düzenlemeyle ilgili somut bilgilerden ziyade yapılan değişikliğin sadece 5.madde değişikliğini uygulamaya koymak için yapıldığı düşünülmektedir. Yönetmelikte böyle bir düzenlemeye mutlak ihtiyaç vardır. Aksi takdirde Kene (Yumurtaları) ile bulaşık herhangi bir bitki /bitkisel ürün yada topraklı bitki ithaline engel olmak mümkün olmayacaktır.Kene’nin hayvansal bir zararlı olmasına rağmen  bitki ve bitkisel ürünlerle hatta toprakla da taşınabildiği ve yaşamlarını sürdürülebildiği bilinmektedir. Bakanlık böyle bir durumla karşılaşıldığında hangi maddeye göre işlem yapılacağını açıklamalıdır? Polemik olmaması ve yersiz endişe ve korkulara meyil vermemesi açısından bu konuyu  fazlaca tartışmayı da doğru bulmuyoruz.

Değişikliğin amacı sorulduğunda!  yine AB uyum bahanesiyle karşılaşılacaktır. Oysa ki uyum yönetmelik değişikliğiyle değil, ancak 6968 sayılı kanun değişikliğiyle sağlanabilecektir. Bu değişiklik AB mevzuatı ile de uyumlu değildir. Ana hatlarıyla örneklendirirsek,  taslakta, hala permi düzenlemesi yer almaktadır. AB de permi uygulaması yoktur. AB nce 2000/29/EC sayılı Konsey direktifine göre , Bitki sağlık sertifikaları en fazla 14 gün önceden düzenlenmesini şart koşarken, taslakta  bu süre (6968 de olduğundan dolayı) hala 20 gün olarak korunmaktadır. Bu basit örnekler;  yapılan yönetmelik değişikliklerinin bahanesinin AB olamayacağını göstermektedir. Ancak yapılacak Kanun değişikliğinden sonra bu tür yönetmelik değişikliği çalışmalarının yapılması gerekir. Yoksa önümüzde yeni yönetmelik değişiklikleri kaçınılmazdır. Yönetmelik 6968 sayılı yasanın bir çok kısmına da açıklık getirmemiştir. Tarım alet ve makinalarının ithalinde izlenecek yöntem ve usullere yönetmelikte hiç değinilmemektedir.

Taslakta bazı zararlı organizmaların çıkarıldığı, bazılarının da listesinin değiştiği görülmüştür.

Rhacochlaena japonica etmeni ,AB 2000/29/EC Konsey Direktifinde  Ek 1. Kısım A.Bölüm 1. de “Topluluğun herhangi bir yerinde olduğu bilinmeyen ve bütün toplulukla ilgili olan zararlı organizmalar” listesinde yer almaktadır.Ama ne ilginçtir ki, mevcut yönetmelikte olan bu etmen , taslakta çıkarılmaktadır. Yani AB ye uyum için yönetmelik değişikliği yapılıyor ama AB de yasak olan ve bizde de yıllarca yasak olan etmen Ülkemizde varlığı bilinmeyen ve ithale mani teşkil eden (Ek 1)  zararlı organizmalar listesinden çıkarılıyor.Bu düzenlemeyle ne amaçlanmaktadır ,açıklanmalıdır.?

Spichoristodes acarbella  etmeni , yine Ülkemizde varlığı bilinmeyen ve ithale mani teşkil eden (Ek .1.A) listesinden çıkarılmıştır.

Lymantria monacha  etmeni, ise, Ülkemizde varlığı bilinmeyen ve ithale mani teşkil eden (Ek 1 A) listesinden çıkarılmış ve  Ülkemizde sınırlı olarak bulunan ve ithale mani teşkil eden (Ek 1.B) listesine girmiştir. Peki yıllarca varlığı bilinmeyen etmen nasıl oluyorda birdenbire ortaya çıkıyor. Acaba başka ülkelerden mi ? geldi? Araştırılması gerekiyor.

Olignychus perditus  etmeni ise , böcekler! sınıfından Akarlar!  sınıfına aktarılmıştır.

Heterodera fici, Ek.1.B listesinde ise, 20.06.2006 tarihli yönetmelikle listeden çıkarılmış iken, taslakta yeniden listeye girdiği görülmüştür.

Citrus ring spot virüs ve Tomato ringspot nepovirüs etmenleri de mevcut listelerden çıkarılmıştır.

Bakanlık AB uyum bahanesiyle listeleri hemen ce kısaltmak yerine , Ülkemizde varlığı görülmemiş zararlılar için AB ye direnmeli ve istisnalar getirterek, üreticilerimizin mağduriyetine sebep olacak uygulamalar yerine, tarımsal ürünlerimizi ve hatta ormanlarımızı koruyucu önlemleri artırmalıdır. Koruyucu önlemleri almak, Anayasa’mızın 169.maddesindeki “ormanların korunması ve geliştirilmesi” başlığına göre, ormanlarımız açısından  aynı zamanda bir görevdir. “ Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır.” İfadesi ile “Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez.” İfadelerinde de açıkca belirtilmiştir.

            Ayrıca yönetmeliğin 16.maddesinde belirtilen giriş kapılarında ön zirai kontrol yapılmamış ürünlere yapılacak işlem belirtilmemiştir. İşlemin tamamlatılıp tamamlatılmayacağı belirtilmelidir.

 

Bilgilerinize arz ederiz.

 

 

 

                 H.Hüseyin BAYRAM                               Fehmi KİRAZ

                  Gn.Bşk.Yrd.                                            Genel Başkan      

İlgisi olabilecek diğer başlıklar
ŞUBE BAŞKANLIKLARIMIZ, İL VE KURUM TEMSİLCİLERİMİZ ZİRAİ ÖĞRENİMİN 161. YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE ANKARA’DA BULUŞTU
ZİRAİ ÖĞRENİMİN 162. YILDÖNÜMÜNDE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİNİN DURUMU
ZİRAİ ÖĞRENİMİN BAŞLAYIŞININ 162. YILDÖNÜMÜ BASIN BİLDİRİSİ
ZİRAİ KARANTİNA İNSPEKTÖR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA
2013 YILI BİTKİ SAĞLIĞI VE KARANTİNA PROGRAM VE PRENSİPLERİ
ŞARBON KARANTİNASI
ZİRAİ KARANTİNA İNSPEKTÖR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA
VETERİNER HİZMETLERİ, GIDA VE YEM KANUN TASARISI TASLAĞI HK. TZYMB GÖRÜŞÜ...
ZİRAİ KARANTİNA İNSPEKTÖR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA
VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU TASARISI TASLAĞI HAKKINDA
ZİRAİ KARANTİNA İNSPEKTÖR YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA
VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU TASARISI TASLAĞI HAKKINDA
ZEYTİNCİLİK ISLAHI YÖNETMELİĞİ HAKKINDA DAVA
TZYMB E-ÜYE
TZYMB E-ÜYE sistemine http://www.tzymb.org.tr/uye adresinden ulaşabilirsiniz.